Ethiopia video sharing site
Welcome
Login / Register

Kennaa fi dandetii

 Kennaa fi dandetii nuuf kename hala akkamitin gutuman Gututti itti fayyadamu dandena. Kenna waqayyo nuuf kennenis akkamiti amanama tana?

Yeroo ani kutaa 5ffa baradhuu tapha gababa(drama)  mana barumsa kenati qophessuf  barataaa turee. Ani garuu fedhiin kiyya diramicha irratti dura bu’aa ta’ee taphachuu fedha ture. Garu bakke sani mucayoo biratuu akka taphatu filatamera. Tari filannonis kan rawwate barsiftu tenyani. Mucayoon suni taphachuu dadhabde akka filatamu fedhi qaba turee. Fedhii irra kana darbe ,utun filatamele wanti ani bekuu hin turee , wanta mucayoon beektus hin bekku turee.

Fedhii gudda qabachun allatti bakke sanifi ofi qophesse hin ture. Wantota jedhamu qabus matati hin qabane. Osoo filatemeyuu bakke sani tapachuu hin danda’u ture.

Waqayyoo nuu tenyee wanta ta’uu barbanuuf wanta dalagu barbanu haa abjanu hin barbaduu. Goftani Abjuu kenna garaa rawwititi akka fidnu barbada. Hundumtii kenyaa dandetifi kennaa itti hin fayyadamne bayye ofi kessa qabna. Kenna itti hin fayyadamne kana guddisufi , Amantin kannee carraa nuuf kenname hunda gutumman gututi itti fayyadamu qabna. Bayina kenna dandetti qabnu utu hin tanee , kenna qabnut fayyadamudha wanti guddan. Me dhuguman kennaa siif kenameti gutuman gututi itti fayyadamera jetta ?yoo fayyadamte eeyee fayyadamera jedhi jalati yaada kenni.

 Waqayyo sababi kenna sif kename itti fayyadamu dhabde akka itti himtu hin barbadu ( gonkuma sirra hin dhagayuu).

Waqayyoon hagam akka offit gaddinu itti himu miti akka inni nuuf birmatu isaa tasisu. Kan waqayyo akka nuu gargaru tasisu Amantidha(faith). Amantidhani kane kenna nuuf kenamef dandeti qabnuti yoo fayyadamne , kuni waqayyotti akka amane mudhisa , kana jechuun akka galma gayuu dandenuu waqayoo akka nu gargaru amanti akka isaati qabnu itti agarsisa.

Yeroo tokko tokkoo waqayoo carra bayee salpha fakkatuu nuuf kennaa, Tari carra bayee hin barbachifne fakkatu danda’a. Kuni ammo carran kunin halaa kamin kayyoo kessani isaa guddichaa isin gessuu hubachuuni bayye namati ulfataa. Waqayyo garuu wanta wayi akka dalagnu barbada, Waqayoo karoraa itti qaba wanta hundafi. Carra xino nuuf kenamen wanta garii yoo dalagne waqayyoo carra kenna badhisa dema garaa sadarka guddati nu gessa itti gafatamuma guddas nuuf kenna.

Kennaa nuuf kenname qarominan itti fayyadamu qabna yeroo birra utu hin tanee Amman tana( right now)

Farafataa yoo ta,uu barbadani tetani campanin guddan hagga isini bilbile isni wamuu hin egina ka’a kuwayeri kessa sennaa. Fedha barsisa ta’uu yoo qabatani cadhiftan hin ta’inaa ka’aa da’iman barsisu jalaqaba. Garumafi fayyaluma waqaa itti himaa. Hagga asi yoo dubbifate kenna naaf kenneef waqayyon hin galatefadha jedhi Kommeti godhi.

Wanta hamam fedhee gudda ha ta’uu waqayoo yeroo carra isini kenuu dandeti dirqamichaa isinif kename akka batanis waluma isinif kena kanafi kena waqayoo isinifi kenneti Amanatin bayudhani  itti fayyadama. Waqayoo yeroo hunda isini wajin jiraa. Ammanti dhaan.

 


Post your comment

Comments

Be the first to comment

Related Articles

  • Jalalan Jirachuu
    Jalalan Jirachuu
    Nama jalanu tokko mishaa isa malee bada isaa irratti xiyyefachuu dhabuu. Yeroo tokko sena abba mana fi hadha mana tokko dh...
  • Who are you ( ati enyuu)?
    Who are you ( ati enyuu)?
    Ati enyuu? Gaffii kana yoo isin gafadhuu Maqaan kiyyaa abalu abalu … Jedhama akka nan jetani.utuu hin tanee ati eny...
RSS